Förskolans styrdokument

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta i förskolans utbildning och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Förskolan styrs sedan 1998 av skollag och läroplan

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen för förskolan beskriver vilken värdegrund förskolan vilar på och vilken utbildning barnen har rätt till under sin tid i förskolan.

Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen.

Läroplan för förskolan, Lpfö 18, gäller från 1 juli 2019. 

Läroplanen beslutas av regeringen och består av två delar:

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

2. Mål och riktlinjer.

Dessa två delar ska ses som en helhet.