Fokusområden

På Bellmans förskola jobbar vi med Gamla Uppsala enhets gemensamma fokusområdet "mitt möte med vär(l)den", samt förskolans eget fokus "Möten med språk"

Möte med språk

• Hur utvecklar barnen förbindelser mellan olika företeelser med hjälp av språket och gestaltandet/kroppen?
• Hur använder sig barnen av det verbala och det ickeverbala språket i förhållande till undersökandet?

Mitt möte med vär(l)den

Syfte:
Förskolan vilar på demokratins grund. Det förutsätter att grundläggande värden tydliggörs och erfars i den dagliga verksamheten. Genom att bedriva verksamheten i demokratiska former vill vi lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen att vara en del av samhället. Verksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Med detta fokus vill vi bidra till att barnen utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar för allt levande och för vårt samhälle. Vi vill bidra till att barnen utvecklar sin identitet, sin självständighet samt känner delaktighet i sin egen kultur och samhället

Uppdaterad: